Tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Mäntsälän Ajo-opetuspiste

Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä

Puh. +35840 551 4045

Y-tunnus 2189545-6

2. Rekisterin nimi

Risto Haanketo Oy:n sähköiset palvelut

  • www.ajo-opetuspiste.fi
  • www.eautokoulu.fi (Asiakasrekisteri)

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Risto Haanketo Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, asiakashallintaan, tutkimustoimintaan, Risto Haanketo Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Risto Haanketo Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Henkilötietoja käsitellään ajo-opetuspiste.fi ja eautokoulu.fi -palvelun toteuttamiseksi ja kyseistä järjestelmää käytetään rekisterinpitäjän asiakashallintajärjestelmänä ja autokoulussa tapahtuvan opetustoiminnan toteuttamiseksi. Palvelun kautta saatavaa ajo- ja opetusdataa tallennetaan opetuskäyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään edellä mainituissa tarkoituksissa myös oppilaskirjanpidon pitämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on osapuolten välinen sopimus taikka rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen.

  • Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset autokouluille oppilaskirjanpidosta ajokorttiin tähtäävässä kuljettajaopetuksessa ja siitä tehtävistä ilmoituksista. Käsiteltävien henkilötietojen tyyppi muodostuu pääosin Liikenteen turvallisuusviraston ohje TRAFl/56267 /03.04. 03.06/2015 mukaisesti.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun rekisterinpitäjällä on jokin tässä selosteessa kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen, taikka niin kauan kuin sillä on lakiin perustuva velvoite säilyttää henkilötietoja. Esimerkiksi Oppilaskirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta sitä kalenterivuotta seuraavan vuoden alusta, jona oppilaskirjanpito on laadittu.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Etu- ja sukunimi

Henkilötunnus

Sähköpostiosoite

Tunnistetiedot omalle tilille, käyttäjätunnus

Ajokortti- ja ajoneuvotietoja

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

Risto Haanketo Oy:n käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, työnantajan ilmoittamana, että rekisteripitäjän oman toiminnan kautta. Oppilas- ja opetustietoja tallennetaan myös asiakasyritysten (rekisteripitäjä) välityksellä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen

Tunnistamisjärjestelmän luomiseksi henkilö rekisteröidään/rekisteröityy palvelunkäyttäjäksi ja tallentaa omat tiedot järjestelmään. Tietojen laajuus riippuu käytettävästä palvelusta.

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Opetustarvike Oy:n nettiteoriapalvelussa teoriaopetusta saaneiden oppilaiden nimi ja teoriaopetuksen aihe, sekä päivämäärä ilmoitetaan oppilaan autokoululle oppilaskirjanpitoa varten.

7. Rekisterin suojaaminen

Manuaalinen aineisto: Rekisteri koostetaan Opetustarvike Oy:n asiakastietojärjestelmistä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä. Tietojärjestelmistä otetut, henkilötietoja sisältävät raportit käsitellään ja hävitetään hyvän tietoturvapolitiikan mukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisteri on Opetustarvike Oy:n ja Risto Haanketo Oy henkilökuntaan kuuluvien käytössä, keiden tehtävänkuvaan kuuluu rekisterin tarkoituksen mukaiset tehtävät. Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä yhtiöiden palveluksesta pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhtiöiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

8. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Risto Haanketo Oy:n ja Opetustarvike Oy:n toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Opetustarvike Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Mäntsälän Ajo-opetuspiste, Keskuskatu 4, 04600 Mäntsälä.

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite ja henkilötunnus.

10. Tiedon korjaaminen tai poistaminen

Rekisteröidyillä on oikeus saada tietonsa poistetuksi ilman aiheetonta viivytystä, esimerkiksi milloin henkilötietoja ei enää tarvita niiden alkuperäisiin käsittelytarkoituksiin, henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai rekisteröity peruuttaa antamansa suostumuksen eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä tietyissä tilanteissa, esimerkiksi milloin rekisteröity kiistää tietojensa paikkansa pitävyyden tai käsittely on lainvastaista.

Vastustamisoikeus: Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi käsiteltäessä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tai milloin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Oikeus tietojen siirtämiseen: Mikäli rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään automaattisesti suostumuksellasi taikka sopimukseen perustuen ja tiedot on saatu rekisteröidyltä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus peruuttaa suostumus: Mikäli käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Ensisijaisesti rekisterinpitäjä toivoo, että mahdolliset erimielisyydet henkilötietojen käsittelyssä ratkaistaan sovinnollisesti osapuolten kesken. Mikäli tällaista asiaa ei kuitenkaan saada sovinnollisesti ratkaistua, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.